Follow by Email

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

20 กรกฎาคม 2554 . Introduction to E-Publishing ♥

ภารกิจในการจัดทำเอกสาร OA ของศิลปะศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

♥ มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดกำหนดให้คณะต่างๆในมหาวิทยาลัยจัดทำเอกสาร OA ขึ้น
♥ เอกสารหรือบทความหรือบทความที่นำมาจัดทำเป็นเอกสาร OA จะไม่สามารถนำไปจำหน่ายเพื่อหวังผลกำไรได้
♥ มีการจัดทำคลังจัดเก็บเอกสาร ที่บุคคลทั่วไปสามารถสืบค้น และเข้าใช้ได้
♥ เจ้าของผลงานหรือนักวิจัยสามารถส่งเอกสารหรือสำเนนาให้ทางคณะได้โดยตรง
♥ เอกสารหรือผลงานทางวิชาการต่างๆ ทางคณะทำการพิจารณาความเหมาะสมในการเผยแพร่ โดยเอกสารบางอย่างอาจถูกตัดออก
♥ เมื่อเจ้าของผลงานมีความต้องการที่จะเผยแพร่เอกสาร ทางคระสามารถนำบทความไปเผยแพร่ยังวารสารที่เจ้าหน้าที่ของผลงาน

ภารกิจในการวารสารออนไลน์
♥ เจ้าของเอกสารสามารถอัพโหลดไฟล์เอกสารลงในคลังจัดเก็บเอกสารของสถาบันได้
♥ มหาวิทยาลัยจะทำการประเมินคุณภาพของบทความ
♥ เมื่อผลงานได้รับการยอมรับจากนักวิชาการแล้ว เจ้าของต้องเขียนสัญญาอนุญาตเพื่อแสดงสิทธ์ในการอ้างอิง
♥ สำหรับการทำบทความทางวิชาการ อาจไม่ได้เผยแพร่ในทันที จะได้รับการเผยแพร่บทความภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือน
♥ ผลงานต้นฉบับที่เจ้าของทำการเผยแพร่ก่อนหน้าการตีพิมพ์จะไม่สามารถทำการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงใดๆได้

Electronic-book (E-book)
คุณสมบัติ E Book reader
• บันทึกข้อความ
• ค้นภายในเนื้อหา
• คัดลอกและวาง
• พจนานุกรม
• เน้นข้อความ และเพิ่มเติมข้อความ
• ปรับขยายตัวอักษร ตำแหน่งการอ่านฃ
• อ่านออกเสียงได้
• เชื่อมโยง
• ต่ออินเตอร์เน็ต
• แปลภาษา


http://www.shelsilverstein.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น